Gemeenteblad 1160, 29 november 2016 - Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-11-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei maakt bekend dat in de vergadering van 5 juli 2016 de Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is vastgesteld.

De klachtenregeling beschrijft de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 9:2 Awb schrijft voor dat bestuursorganen klachten zorgvuldig moeten behandelen. Het openbare lichaam Dienst Dommelvallei is een zelfstandig bestuursorgaan en dient dus ook te zorgen voor een zorgvuldige klachtenafhandeling. Dienst Dommelvallei voert voor Son en Breugel onder andere taken uit op het gebied van publieke dienstverlening, sociale zaken, belastingen en bedrijfsvoering.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is de ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Deze beleidsregel treedt in werking op 7 december 2016.

De ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ is te raadplegen op http://www.dienstdommelvallei.nl/dommelvallei/klachtenregeling_44606/.