Gemeenteblad 1171, 6 december 2016 - Bekendmaking raadpleging NRD bp Buitengebied

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied’ Son en Breugel en kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij planMER

De gemeente Son en Breugel bereidt een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor. Met deze herziening worden de beleidsregels ten aanzien van de zorgvuldige veehouderij uit de provinciale Verordening ruimte 2014 vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied.

Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit is nodig vanwege de planologische ontwikkelingsruimte die in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt voor agrarische bedrijven. De planMER procedure is bedoeld om het milieubelang een volwaardige en vroegtijdige plaats te geven in het plan- en besluitvormingsproces. Het milieueffectrapport zal ook een ‘passende beoordeling’ bevatten vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Raadpleging Notitie reikwijdte en detailniveau

Voorafgaand aan het milieueffectrapport is een ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Deze beschrijft de kaders van en onderzoeksmethodiek voor het planMER. Een ieder krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau in te dienen.

De Notitie reikwijdte en detailniveau ligt met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Als u mondeling uw zienswijze wilt indienen kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase niet geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau van het planMER. Op een later moment wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen op zowel het ontwerpbestemmingsplan als het milieueffectrapport. Op dat moment wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het planMER zal toetsen. Het tijdstip van terinzagelegging wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Son en Breugel, 6 december 2016