Gemeenteblad 1172, 6 december 2016 - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets H. Swinkels

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) hebben verleend aan H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De aanvraag en de beschikking liggen gedurende 6 weken van 6 december 2016 t/m 17 januari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden.

Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.