Gemeenteblad 1190, 13 december 2016 - Gewijzigde vaststelling bp 'Buitengebied Brouwerskampweg 19' (bestuurlijke lus)

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 17 november 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” opnieuw en gewijzigd vastgesteld. (idn: NL.IMRO.0848.BP815BUITENGEBIED-VA02). Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 20 juli 2016 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 3 september 2015 van genoemd bestemmingsplan. In deze uitspraak heeft de gemeenteraad de opdracht gekregen het bestemmingsplan te wijzigen. Daarbij heeft de Raad van State bepaald dat bij de voorbereiding van het nieuwe besluit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet hoeft te worden toegepast.

De volgende onderdelen van het bestemmingsplan zijn gewijzigd:

  1. In Bijlage 3 van de toelichting is een akoestisch onderzoek opgenomen, waarbij onderzocht is wat de geluidemissie is van het bedrijf gelegen aan de Brouwerskampweg 19. Gemotiveerd is daarbij dat na het treffen van maatregelen aan de geluidbronnen van het bedrijf ter plaatse van de woning Brouwerskampweg 21 een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
  2. Planregel 3.4.3 is toegevoegd met een voorwaardelijke verplichting, waarbij is bepaald dat voorzien dient te worden een goede landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het bedrijf met een bedrijfsgebouw. Hierbij is de plicht opgelegd dat deze landschappelijke inpassing in stand wordt gehouden.

Het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 15 december 2016 gedurende zes weken tot en met 25 januari 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 3 september 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroep betrekking heeft op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.