Gemeenteblad 1191, 13 december 2016 - Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan ”Buitengebied, Brouwerskampweg 19 “

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het “ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Buitengebied, Brouwerskampweg 19”.

Om de uitbreiding van viskwekerij Foolen, Brouwerskampweg 19 mogelijk te maken, dienen ten behoeve van het gewijzigde bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” hogere grenswaarden voor geluid afkomstig van het bedrijf vastgesteld te worden.

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook ruimschoots voor het einde van de termijn ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Dat kan bij de heer H. van der Wal van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499 – 491 552).