Gemeenteblad 1195, 20 december 2016 - Ontwerp bp / anterieure overeenkomst 'Buitengebied; Olen 5a en 5b'

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-12-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” (NL.IMRO.848.BP818BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” heeft betrekking op het aanleggen van permanente teelt ondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; Olen 5a en 5b”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (0499 - 491491).

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Boomkwekerij M. van den Oever V.O.F.

De overeenkomst heeft betrekking op het aanleggen van permanente teelt ondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook hieronder te raadplegen.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.