Gemeenteblad 1196, 20 december 2016 - Belastingverordeningen 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 10 november 2016 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Legesverordening 2017 en de bijhorende Tarieventabel
  • Verordening marktgeld 2017
  • Verordening precariobelasting 2017
  • Verordening rioolheffing 2017
  • Verordening reinigingsrechten 2017
  • Verordening afvalstoffenheffing 2017
  • Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2017
  • Verordening kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2017

Voornoemde verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn binnenkort op de gemeentelijke website te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 11 oktober 2016 besloten tot het vaststellen van het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’.

In dit op regionaal niveau afgestemde bouwkostenoverzicht zijn de bedragen opgenomen voor diverse bouwonderdelen, normatief ter vaststelling van de bouwkosten. In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017 wordt verwezen naar dit bouwkostenoverzicht.

Het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’ treedt in werking op 1 januari 2017. U vindt deze lijst op onze website onder ‘bouwkosten ROEB 2017’.

Eveneens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 11 oktober 2016 besloten tot het vaststellen van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen. In deze geactualiseerde Leidraad staan de voorschriften over de voorkomende invorderings- en kwijtscheldingsonderwerpen.

Tot slot hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 13 december 2016 besloten tot het vaststellen van de tarieven voor overige dienstverlening 2017.