Gemeenteblad 1252, 17 januari 2017 - Omgevingsvergunmning beperkte milieutoets Van Loon Vlees ter inzage

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan Van Loon Vlees (Lovani) voor het bewerken van vlees voor de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 8825 te Son en Breugel. Het betreft een omgevingsvergunning activiteit Milieu (oprichtingsvergunning).

De aanvraag en de beschikking liggen gedurende 6 weken van 17 januari tot en met 28 februari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.