Gemeenteblad 1253, 18 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Wabo uitgebreide procedure kennisgeving beschikking A. Jansen B.V.

Dit artikel is gearchiveerd op 01-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 18-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van A. Jansen B.V. Son een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft een aanvraag om een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo voor het onderdeel milieu en bouwen en een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming vanwege de realisatie van een thermische reinigingsinstallatie binnen de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet natuurbescherming de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari 2017 tot en met 6 maart 2017 bij de gemeente Son en Breugel ter inzage. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, dient u contact op te nemen met de heer J. Van den Braak of de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoon 0499 - 491 491. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met S.W. Adelaar, telefoon (013) 206 05 57. Vanaf het moment van ter inzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Tegen de beschikking kan tot en met 6 maart 2017 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het zaaknummer 14110074 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.