Gemeenteblad 1288, 13 februari 2017 - Evenementenvergunning Kermis

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft evenementenvergunning verleend voor het houden van de kermis in het centrum van Son en Breugel van 16 juni 2017 tot en met 20 juni 2017:

  • op 17 en 18 juni tussen 13.00 en 23.00 uur
  • op 16, 19 en 20 juni tussen 15.00 en 23.00 uur

Hierbij is ook ontheffing van de Zondagswet verleend voor zondag 18 juni 2017.

Bezwaarschrift

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.