Gemeenteblad 1290, 6 februari 2017 - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - Sonniuswijk 17

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD17
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Sonniuswijk 17 – Oprichten van een opslagloods en B&B, besluit d.d. 6 februari 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.