Gemeenteblad 1308, 10 februari 2017 - Evenementenvergunning en ontheffing Drank- en Horecawet ‘Garageverkoop Antoon van de Venstraat’

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 10 februari 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Garageverkoop aan de Antoon van de Venstraat. Ook heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de Garageverkoop. Het evenement vindt plaats op 2 juli 2017 van 11.00 uur tot 15.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 4, lid 1 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website

www.rechtspraak.nl.

Verkeersmaatregelen ‘Garageverkoop Antoon van de Venstraat’

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Garageverkoop aan de Antoon van de Venstraat die wordt gehouden op 2 juli 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit de afsluiting van de Antoon van de Venstraat op 2 juli 2017 tussen 09.30 uur en 16.00 uur voor doorgaand verkeer vanaf de kruising met de Zandstraat tot en met de kruising met de Nieuwstraat.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website

www.rechtspraak.nl.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.