Gemeenteblad 1315, 8 maart 2017 - Ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat”

Dit artikel is gearchiveerd op 08-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 08-03-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 09 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” (NL.IMRO.0848.BP502SONCENTRUM-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen en kantoorruimte/commerciële ruimte (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) ter vervaging van de panden gelegen in de hoek Wilhelminalaan en Nieuwstraat (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).