Gemeenteblad 1331, 30 maart - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-04-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 30 maart 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” (NL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED-VA01).

Het bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” heeft betrekking op het aanleggen van permanente teeltondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten de volgende wijzigingen, hier op hoofdlijnen samengevat, aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

  • Artikel 3.3.2 (herbouw bedrijfswoning) wordt aangevuld met een bepaling dat bij toepassing de bestaande woning en overtollige bebouwing moet worden gesloopt;
  • Artikel 4.4.4 wordt gewijzigd door het vervangen van de term ‘landschappelijke waarden’ door de term ‘landschappelijke inpassing’.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 13 april 2017 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.