Gemeenteblad 1354, Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning - Brbantlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NK1
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Nijol Exploitatie Tankstations BV

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor Nijol Exploitatie Tankstations B.V. aan de Brabantlaan 1 te Son en Breugel voor zover het de opslag en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer betreft.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 4 april 2017 tot en met 16 mei 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van het besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost – Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch.

Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn geen griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningsrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.