Gemeenteblad 1391, 18 mei 2017 - Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in overeenstemming met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320.

Om de woning te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50 dB(A) naar 55dB(A).

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Dat kan bij de heer A. Obbema van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (telefoonnummer 0499 491 570).

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 10 mei 2017 is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van Kok Lexmond B.V., Sonniuswijk 17 te Son en Breugel.

De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 31 mei 2017 tot 30 augustus 2017.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast.

Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer 0499- 491570.