Gemeenteblad 1400, 30 mei 2017 - Ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” en ontwerpbesluit hogere waarden Sonniuspark; Herziening 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-05-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” en ontwerpbesluit hogere waarden Sonniuspark; Herziening 2017

Ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 01 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP957SONNIUSPARK-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” heeft betrekking op de actualisatie van de diverse vigerende bestemmingsplannen voor de wijk Sonniuspark alsmede op de verhoging van het toegestane maximum aantal woningen in het gebied ten noorden van de Bijenlaan.

Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ontwerpbesluit hogere waarden “Sonniuspark; Herziening 2017”

Uit het akoestisch onderzoek behorende bij het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” volgt dat de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor de woningen binnen een bepaald deel van het plangebied vanwege de A50 en de Rooijseweg wordt overschreden. De in de Wgh gehanteerde maximale hogere waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een hogere waarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, vanaf donderdag 01 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017, ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp besluit hogere waarden kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark; Herziening 2017” en/of “Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Sonniuspark; Herziening 2017”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).