Gemeenteblad 1417, 9 juni 2017 - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning - Eindhovenseweg 23

Dit artikel is gearchiveerd op 27-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 08-06-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de op 9 juni 2009 aan Tankexploitatie Schimmel B.V. verleende revisievergunning voor de inrichting gelegen aan Eindhovenseweg 23 te Son ambtshalve te wijzigen.

Met toepassing van het gestelde in artikel 2.30 en artikel 2.31 hebben wij de vergunning geactualiseerd en ambtshalve voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de maximale doorzet van LPG per jaar.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken van 30 mei t/m 11 juli 2017 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690328).