Gemeenteblad 1452, 4 juli 2017 - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - Ockhuizenweg ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 29-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PJ
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

Ockhuizenweg ongenummerd – realiseren schotelverbinding door het plaatsen buismast, uiterste besluitdatum 11 augustus 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.