Gemeenteblad 1455, 4 juli 2017 - Ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”

Dit artikel is gearchiveerd op 17-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 6 juli 2017 tot en met woensdag 16 augustus 2017, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP150BEBOUWDEKOM-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” heeft betrekking op een aanpassing van onderdelen van de regels en de verbeeldingen van de geldende bestemmingsplannen “Breugel”, “Gentiaan”, “Son Centrum”, “Son Midden”, “Son Zuid” en “Driehoek”.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kommen; herziening 2017”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491 491).