Gemeenteblad 1466 - 5 juli 2017 - Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het ontwerp saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma Son en Breugel’ ter inzage ligt.

Het ontwerp saneringsprogramma bestaat uit het inmiddels gerealiseerde stillere wegdek op de Rooijseweg in combinatie met een onderzoek naar de noodzaak voor het aanbrengen van eventueel aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen aan 10 saneringswoningen aan de Rooijseweg. Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak voor het aanbrengen van eventuele aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen aan elf saneringswoningen aan de Hooidonk, Lieshoutseweg, Wolfswinkel, Eindhovenseweg en Ekkersrijt. In het rapport ‘akoestisch onderzoek’ wordt exact aangegeven welke woningen het betreft. Met dit saneringsprogramma gaat de gemeente een verzoek indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu om voor 21 woningen een hogere waarde vast te stellen.

Het ontwerp saneringsprogramma, bestaande uit het rapport ‘Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma Son en Breugel’ en het hierin opgenomen subsidie aanvraagformulier UK/s en de woninglijst van de betreffende woningen ligt vanaf 12 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Son en Breugel aan Raadhuisplein 1. Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten; naam en adres van de indiener, datum, inhoud van de zienswijzen en het plan waarop de inspraak betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken kunt u een afspraak maken met de heer Arjen Obbema van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, bereikbaar via telefoonnummer 0499 491 570 of via e-mailadres a.obbema@sonenbreugel.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw inspraakreactie kunt weergeven.