Gemeenteblad 1493, 1 augustus 2017 - Beschikking omgevingsvergunning Tankexploitatie Schimmel ter inzage

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 01-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de op 9 juni 2009 aan Tankexploitatie Schimmel B.V. verleende revisievergunning voor de inrichting gelegen aan Eindhovenseweg 23 te Son ambtshalve te wijzigen.

Met toepassing van het gestelde in artikel 2.30 en artikel 2.31 hebben wij de vergunning geactualiseerd en ambtshalve voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de maximale doorzet van LPG per jaar.

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken van 25 juli t/m 5 september 2017 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van het besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 2500 MA te ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningsrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.