Gemeenteblad 1517, 22 augustus 2017 - Evenementenvergunning Najaarsmarkt

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 15 augustus 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Najaarsmarkt op het trottoir van de Nieuwstraat en aansluitend op het Raadhuisplein. Het evenement vindt plaats op 8 oktober 2017 van 11:00 uur tot 19:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 4 van de Zondagswet.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.