Gemeenteblad 1518, 22 augustus 2017 - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van maatschap M. en J. Renders, gelegen aan Brouwerskampweg 5, 5691 PN te Son en Breugel voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, paarden en vleesvee. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen
  • afwijken bestemmingsplan en
  • het veranderen van de werking een inrichting

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinderen veehouderij en de Algemene wet bestuursrecht de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Bezwaarschrift

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 22 augustus 2017 tot en met 2 oktober 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.