Gemeenteblad 1522, 29 augustus 2017 - Milieumelding Sonniuswijk 62

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PG
Publicatiedatum: 29-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 6 juni 2017 heeft Renders V.O.F., Sonniuswijk 62, 5961 PG Son medegedeeld dat zij voornemens zijn om 2 bestaande stallen te slopen in combinatie met het oprichten van 2 nieuwe stallen voor het houden van 54.000 stuks vleeskuikens (per stal 27.000 dieren). Deze beide stallen worden voorzien van het emissiearme huisvestingssystemen BWL 2009.14.V5.

In de bestaande stallen 3, 6 en 7 wijzigt het aantal vleeskuikens van 38.000 stuks naar 37.000 en van 33.500 naar 31.690 dieren. Het aantal te houden stuks jongvee van 5 dieren blijft ongewijzigd in de beoogde situatie.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben besloten dat door Renders V.O.F. geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Son en Breugel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 29 augustus 2017 tot en met 10 oktober 2017 ter inzage.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn in te zien tijdens de kantoren bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.

Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken kunt u contact opnemen met de heer J.M.J.P. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0403.

Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_ADV-2017-3191 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.