Gemeenteblad 1543, 12 september 2017 - Vaststelling bestemmingsplan 'Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat'

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 12-09-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 30 augustus 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”.

Het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat” heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen en kantoorruimte/commerciële ruimte (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) ter vervaging van de panden gelegen in de hoek Wilhelminalaan en Nieuwstraat (gemeente Son en Breugel).

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 14 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via onze website www.sonenbreugel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.