Gemeenteblad 1554, 19 september 2017 - Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en Ekkersrijt 7406

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 21 september 2017 tot en met 1 november 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel ter inzage ligt het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en Ekkersrijt 7406.

Met het bestemmingsplan ‘Ekkersrijt’ (vastgesteld op 26-5-2011) is voorgenomen om voor deze bedrijfswoningen binnen de geluidzone hogere waarden vast te stellen. De procedure hiervoor is echter niet doorlopen. Middels onderhavige procedure wordt deze omissie hersteld.
Om de woningen te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50 dB(A) naar 55 dB(A).

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiervoor dient u ruimschoots voor het einde van de termijn een afspraak te maken met mevrouw D. Hulsen van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499 491 491).