Gemeenteblad 1629, 7 november 2017 - Wet geluidhinder

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NG
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 5 oktober 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/243955, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen "Eindhovenseweg, Ekkersrijt, Hooidonk, Lieshoutseweg, Rooijseweg en Wolfswinkel" te Son en Breugel, gemeente Son en Breugel, vanwege de wegen "Hooidonk, Lieshoutseweg, Planetenlaan, Eindhovenseweg, Ekkersrijt en Rooijseweg" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Rooijseweg", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Hooidonk, Lieshoutseweg, Planetenlaan, Eindhovenseweg, Ekkersrijt en Rooijseweg", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van woensdag 8 november 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel (Raadhuisplein 1) te Son en Breugel gedurende maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarprocedure

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.