Gemeenteblad 1665, 28 november 2017 - Ingekomen gebruiksmelding Ekkersrijt 4091 C/D

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

17 november 2017     Ekkersrijt 4091 C/D, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouwen Beter Bed en Beddenreus (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.