Gemeenteblad 1678, 5 december 2017 - Melding incidentele festiviteit Van Gentlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SC
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op grond van de 12 dagenregeling als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening is ontheffing verleend van de maximaal toegestane geluidsnorm. De ontheffing is verleend aan het bestuur van Tennisvereniging Pieter Brueghel. Dit betekent dat in het verenigingsgebouw aan de van Gentlaan 2, 5694 SC Son en Breugel een activiteit georganiseerd mag worden, waarbij een gemiddeld geluidsniveau geldt van 70 dB(A) tot een tijdstip van 01:00 uur. De vrijstelling is bedoeld voor het maken van live muziek tijdens de jubileumviering van de Tennisvereniging voor de nacht van 9 juni op 10 juni 2018.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.