Gemeenteblad 1680, 5 december 2017 - Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel besluiten, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5, titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht; Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft
    • met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Wet basisregistratie personen;
    • met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz;
  • als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger als gevolg van hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen en als toezichthouder Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz de volgende medewerkers van de afdeling Dienstverlening, cluster werk en inkomen, aan te wijzen:
    • Claudia Duits, consulent/toezichthouder
    • Frans van der Laak, consulent/toezichthouder