Gemeenteblad 1688, 12 december 2017 - Beschikking omgevingsvergunning Olen 11

Dit artikel is gearchiveerd op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 12-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op 11 mei 2015 een aanvraag ontvangen van Erik van den Oever om een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij op het adres Olen 11, 5694 NP, Son en Breugel.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen;
  • het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, waarvoor een beperkte milieutoets nodig is (Natura 2000-activiteiten);
  • het veranderen van de werking een inrichting.

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben op besloten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.