Gemeenteblad 1722, 2 januari 2018 - Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hooijdonk 5a

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

20 december 2017   Hooijdonk 5a, 5691 PA – oprichten bedrijfswoning

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.