Gemeenteblad 1764, 30 januari 2018 - Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. Avondwandelvierdaagse

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Kapvergunningen

Op 24 januari 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de Avondwandelvierdaagse. Dit betekent dat tijdens de Avondwandelvierdaagse zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen direct belanghebbenden binnen 6 weken, nadat dit besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaar-schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit kan tijdens onze openingstijden worden ingezien bij de afdeling Dienstverlening Publiek.