Gemeenteblad 1783, 13 februari 2018 - Vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017’’

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 21 december 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan

‘’Sonniuspark; Herziening 2017’’ (NL.IMRO.0848.BP957SONNIUSPARK-VA01).

Het bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017’’ heeft betrekking op de actualisatie van de diverse vigerende bestemmingsplannen voor de wijk Sonniuspark alsmede op de verhoging van het toegestane maximum aantal woningen in het gebied ten noorden van de Bijenlaan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 15 februari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

-    diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

-    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.