Gemeenteblad 1825, 13 maart 2018 - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ockhuizenweg 22

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PK
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2016 een meervoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Pluga VOF voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, gelegen aan de Ockhuizenweg 22 te Son en Breugel.  De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen, milieu/inrichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

(Ontwerp)besluit

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij om de gevraagde vergunning aan Pluga VOF te verlenen.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 13 maart 2018 tot en met 23 april 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.