Gemeenteblad 1829, 13 maart 2018 - Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Uit het akoestisch onderzoek behorende bij het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” volgt dat de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor de woningen binnen een bepaalde deel van het plangebied vanwege de Planetenlaan wordt overschreden. De in de Wgh gehanteerde maximale hogere waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens hogere waarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) geluid ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan, vanaf donderdag 15 maart 2018 tot en met woensdag 25 april 2018, ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” en/of “Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) geluid Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).