Gemeenteblad 1861, 20 maart 2018 - Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Zuid; De Bontstraat - Kanaaldijk Noord” te Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” ten behoeve van de realisatie van 39 woningen op de deellocaties aan de De  Bontstraat, hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord en langs de Kanaaldijk Noord een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Son Zuid De Bontstraat – Kanaaldijk Noord’ ontvangen. Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport  moet worden gemaakt. Op 13 maart 2018 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de bouw van de 39 woningen. Het college is van mening dat, gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, de activiteit geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu.

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 22 maart 2018 tot en met woensdag 02 mei 2018 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open.