Gemeenteblad 1881, 3 april 2018 - Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2017 een meervoudige aanvraag van L.H.J. Beniers ontvangen om een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De aanvraag gaat over het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie A, nummer 3357 en plaatselijk bekend als Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer S-HZ-2017-0167 (OLO 3055089).

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen en milieu/inrichting.

(Ontwerp)besluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij om de gevraagde vergunning aan L.H.J. Beniers te verlenen.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 3 april 2018 tot en met 14 mei 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.