Gemeenteblad 1905, 17 april 2018 - Omgevingsvergunning Ockhuizenweg 22

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2016 een meervoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Pluga VOF voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, gelegen aan de Ockhuizenweg 22 te Son en Breugel. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten bouwen, milieu/inrichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

Ontwerp)besluit milieubeheer Pluga VOF

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij om de gevraagde vergunning aan Pluga VOF te verlenen.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 17 april 2018 tot en met 29 mei 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

Het ontwerpbesluit van 5 maart 2018 op de aanvrage is ingetrokken en vervangen door een nieuw ontwerpbesluit.