Gemeenteblad 1915, 24 april 2018 - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Libellenlaan 23

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WB
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

18 april 2018               Libellenlaan 23, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.