Gemeenteblad 1942, 1 mei 2018 - Kennisgeving milieubeheer Nieuwstraat 25

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 april 2018 hebben besloten om op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen voor Café ’t Hart van Son, gelegen aan Nieuwstraat 25 te Son en Breugel.

De Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking van het besluit. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het besluit maatwerkvoorschriften ligt gedurende 6 weken van 1 mei 2018 tot en met 11 juni 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.