Gemeenteblad 1978, 22 mei 2018 - Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Maatschap M. en J. Renders om een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, paarden en vleesvee aan het adres Brouwerskampweg 5, 5691 PN te Son en Breugel. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten-bouwen, afwijken bestemmingsplan en het veranderen van de werking de inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de op 3 oktober 2017 aan Mts. Renders verleende omgevingsvergunning voor de veehouderij aan de Brouwerskampweg 5 in te trekken. Ook hebben zij besloten aan Mts. Renders voornoemd een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de veehouderij aan het voornoemde adres, waarbij voor de te realiseren mestvergassingsinstallatie specifieke voorschriften voor het onderhoud/functioneren en het meten en registeren van de vrijkomende emissies worden opgenomen.

De herziene beschikking ligt gedurende 6 weken van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.