Gemeenteblad 1981, 22 mei 2018 - Evenementenvergunning “Opening nieuwe blokhut Dutmella”

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 16 mei 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de opening van de nieuwe blokuit voor scouting Dutmella. Het evenement, georganiseerd door scouting Dutmella vindt plaats vanaf vrijdag 25 mei 2018 19:00 uur tot 27 mei 2018 22.00 uur. Het vindt plaats op de locatie van scouting Dutmella, Dutmellapad 2 te Son en Breugel.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.