Gemeenteblad 2004, 5 juni 2018 - Omgevingsvergunning Ockhuizenweg 22

Dit artikel is gearchiveerd op 17-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PK
Publicatiedatum: 05-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2016 een meervoudige aanvraag van Pluga VOF ontvangen om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een pluimveestal. Het betreft hier de activiteit bouwen. Voor de activiteit milieu is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in art. 2.6, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevraagd voor het houden van vleeskuikens.  De aanvraag betreft het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie G, nummer 1 en plaatselijk bekend als Ockhuizenweg 22 te Son en Breugel.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan Pluga, aanvrager voornoemd, een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met vleeskuikens.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 5 juni 2018 tot en met 16 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. 

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.