Gemeenteblad 2005, 5 juni 2018 - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” en Plan-MER

Dit artikel is gearchiveerd op 17-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-06-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018, voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP820BUITENGEBIED-ON01) en bijbehorende plan-MER met de daarop betrekking hebbende stukken.

Ontwerpbestemmingsplan

Het betreft geen integrale actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” heeft betrekking op

  • de vertaling van de regels uit de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, ten aanzien van met name de zorgvuldige veehouderij;
  • enkele kleine correcties;
  • het integreren van het bestemmingsplan “Buitengebied; Bosgebied-West” en het noordelijke deel van bestemmingsplan “Sonniuspark”.

PlanMER

Bij het bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” is een PlanMER (milieueffectrapport) opgesteld. Dit is, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, nodig vanwege de planologische ontwikkelingsruimte die in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt voor agrarische bedrijven. Met de PlanMER krijgt het milieubelang een volwaardige en vroegtijdige plaats in het plan- en besluitvormingsproces. De PlanMER bevat ook een ‘passende beoordeling vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” en de PlanMER liggen ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.  Het plan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl, of direct op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de PlanMER kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; herziening 2017”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).