Gemeenteblad 2022, 19 juni 2018 - Aanpassing ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat de raad het voornemen heeft om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat is opgenomen in de nota “Mooi Son en Breugel, samen doen!” aan te passen. Deze aanpassing bestaat uit een nieuwe verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen. De uiterlijke verschijningsvorm hoeft voortaan niet meer per sé overeen te komen met in de directe omgeving gelegen dakkapellen en kozijnindelingen. Gemotiveerd afwijken is dus mogelijk.

Een andere aanpassing betreft een nieuwe beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen. Voortaan wil de gemeente dat dergelijke erfafscheidingen als een “blijvend groen gazen hekwerk” wordt uitgevoerd. Dit ter uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Deze aanpassing ligt in lijn het beleid rondom reststroken. Voor het plaatsen van een vergunningvrije erfafscheiding geldt deze verplichting echter niet.

Het ontwerpbesluit ligt van 21 juni tot en met 18 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en kan worden geraadpleegd op de website van de gemeente Son en Breugel onder gemeenteblad. Ook ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel.

Tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend gedurende de periode van 21 juni tot en met 18 juli 2018 en wel bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van der Wal, telefoonnummer 0499-491491 of h.vanderwal@sonenbreugel.nl.