Gemeenteblad 2023, 19 juni 2018 - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.”

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-06-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” (NL.IMRO.0848.BP821BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande woningen via ruimte-voor-ruimte aan de binnenzijde van Keske in Son en Breugel.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.”.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).