Gemeenteblad 2037, 26 juni 2018 - Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” te Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” ten behoeve van de realisatie van 5 appartementen aan de H. Veenemanstraat 48 te Son en Breugel een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Son Midden; H. Veenemanstraat 48’ ontvangen.
Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport  moet worden gemaakt. Op 19 juni 2018 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de bouw van de 5 appartementen. Het college is van mening dat, gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, de activiteit geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu.

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 08 augustus 2018 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open.