Gemeenteblad 2038, 26 juni 2018 - Ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48”

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 08 augustus 2018, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” (NL.IMRO.0848.BP304SONMIDDEN-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” heeft betrekking op de realisatie van 5 appartementen aan de H. Veenemanstraat 48 te Son en Breugel.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Midden; H. Veenemanstraat 48”.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491491).